Duurzame Sportomgeving


Sportlocaties zijn multifunctioneel in te zetten.

Daar waar het mogelijk is, kunnen onderlinge verbindingen en samenwerkingen zorgen voor een efficiencyslag. Voor Schiermonnikoog is het mooi om te leren van de werkzame elementen van een omni-vereniging : de krachtenbundeling van verschillende (sport)verenigingen tot één grote sterke vereniging.

Bij de uitwerking en bespreking van alle ambities en actiepunten die tijdens de sessies zijn opgehaald bleek dat deze veel overlap, maar ook samenhang vertoonden. Zo speelt bijvoorbeeld de ontwikkeling van passend sport- en beweegaanbod in alle thema’s een rol en zijn voor ieder thema voldoende, goed opgeleide professionals en vrijwilligers nodig om dat aanbod te verzorgen. Om die
reden zijn ambities en actiepunten waar mogelijk zoveel mogelijk samengevoegd en zijn 4 zogenoemde programmalijnen ontstaan:

  1. Helpen kiezen, inspireren en informeren – zo komen we samen in beweging
  2. Meer passend aanbod ontwikkelen – zo zorgen we ervoor dat iedereen kan sporten of bewegen op een eigen niveau
  3. Ondersteunen en opleiden– goede en voldoende begeleiding om in beweging te blijven
  4. Een beweegvriendelijke omgeving creëren – zo verleiden we iedereen om in beweging te komen Onderstaand worden de programmalijnen uiteengezet. Per programmalijn geven we aan wie de belangrijkste spelers zijn en wordt ingegaan op ambities en actiepunten. Daarnaast wordt een globale inschatting gegeven van de volgorde waarin acties worden opgepakt en uitgewerkt. Dit tijdpad geeft een indicatie met welke acties we eerst aan de slag gaan en welke acties later aan bod komen. Bij de uitwerking van acties wordt een concrete tijdsplanning opgenomen.