De ambitiesVoor alle vier ambities, die uiteindelijk gekozen zijn om opgenomen te worden in het lokale Sportakkoord, geldt dat ze nog concreter gemaakt moeten worden tijdens een vervolgtraject. Dat kan zijn in de vorm van een bijeenkomst die bijvoorbeeld komend najaar gehouden wordt. Tegen die tijd neemt het toeristenseizoen af en is de focus en de energie van de eilander organisaties weer meer gericht op zaken als sportbeoefening, leefbaarheid en aandacht voor onderlinge samenwerking.

Van de organisaties die niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn, hebben we achteraf input ontvangen en feedback op de inhoud van het Sportakkoord. De inhoud van deze aanvullingen kan in het vervolgtraject alsnog de aandacht krijgen die het verdient. Het gaat om suggesties als:
• Gelegenheid voor alle ouderen om naar vermogen en onder professionele begeleiding te bewegen en te sporten
• Scholing en begeleiding voor sportaanbieders om de gestelde doelen te kunnen
realiseren
• Een duurzaam gebruik van de gymzaal is een aandachtspunt. Welke acties en
maatregelen hiervoor nodig zijn, vraagt verdere inventarisatie

Tijdens het vervolgtraject moet per ambitie nog het nodige gedaan worden, voordat we echt met de uitvoering kunnen beginnen. Belangrijke aspecten zijn onder andere de verdieping van ambities naar acties en maatregelen, de prioritering en planning van deze acties en maatregelen, het betrekken van de juiste experts/ambassadeurs en vooral het betrekken van de doelgroep(en) zelf bij de verschillende acties, het organiseren van uitvoering en borging voor de langere termijn en tenslotte keuzes en afspraken maken over de beschikbare budgetten per actie of maatregel.